Training aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Minstens één op de twintig ouderen wordt mishandeld. Bewustwording van ouderenmishandeling en kennis over signalering en toeleiding tot hulp is het doel van deze training. Werken met het stappenplan van de meldcode is de basis van deze training. Iedere beroepskracht is verantwoordelijk om zorgwekkende signalen te onderzoeken en de zorgen hierover te bespreken met de oudere, familie en de aandachtfunctionaris

In deze training van één dag krijg je hiervoor voldoende kennis en vaardigheden over ouderenmishandeling, signalen en de meldcode. Daarbij oefenen we ook om in gesprek te gaan om deze zorgen.

Isolement en afhankelijkheid

De grootste oorzaak is isolement en afhankelijkheid. Veel voorkomende vormen zijn psychische mishandeling en financiële uitbuiting. Kwetsbare ouderen kunnen niet (goed) voor zichzelf opkomen. Mishandelde ouderen, die zelf niet kunnen of durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Ontspoorde mantelzorg is een vorm van ouderenmishandeling. De vergrijzing en de politieke ontwikkelingen (minder professionele zorg, meer mantelzorg) maken de risico’s op ontspoorde (mantel) zorg groter.

Doelgroep:
Beroepskrachten uit welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg, huisartsen, activiteitenbegeleiding, wijkverpleegkundigen, hulpverleners in de ouderenzorg, medewerkers sociale wijkteams.

Programma en resultaat

Programma van de training:
In de training van één dag wordt gewerkt aan een mix van kennis en kunde.

Ochtend

 • Kennis over ouderenmishandeling, wat is ouderenmishandeling, vormen – met speciale aandacht voor overbelaste/ontspoorde zorg, financieel misbruik, culturele diversiteit – prevalentie, risicofactoren, gevolgen;
 • Normen en waarden – wat is het referentiekader van de deelnemer;
 • Signalen, signaleren en het signaleringsproces;
 • Dilemma’s;
  Werken met de (aangescherpte) meldcode;
 • Handelingsmogelijkheden: samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners;
 • Werken met eigen casuïstiek, te toetsen aan de meldcode en de handelingsmogelijkheden.

Middag

 • Verslaglegging
 • Signaleringsoefening “is er iets aan de hand. wat is mijn verantwoordelijkheid”;
 • Aandachtspunten bij gesprekken met ouderen en mantelzorgers
 • Inleven in de waarden, normen en dilemma’s van de oudere; bewustwording waarden, normen, dilemma’s van je zelf als beroepskracht;
 • Gespreksvoering (gekoppeld aan de eigen casuïstiek en eigen leerdoelen)

Resultaat: Deelnemers aan de training:

 • Hebben kennis van de verschillende vormen van ouderenmishandeling;
 • Hebben inzicht hoe hun eigen normen, waarden en dilemma’s een rol spelen in het signaleringsproces;
 • Kunnen in een vroegtijdig stadium zorgen signaleren;
 • Kennen de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • Handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Kunnen de bevindingen van de stappen van de meldcode documenteren;
 • Kunnen door hun attitude , bejegening en gespreksvaardigheden de oudere en/of betrokkene(n) uitnodigen tot een gesprek;
 • Kunnen hun zorgen delen bespreken met de oudere en/of betrokkene(n).

Praktisch

Aantal deelnemers: 12-15

Duur van de training:  Een dag van 6,5 uur

Accreditatie: Registerplein 7  punten /V&VN 6 punten

Locatie: Incompany training of online (mede afhankelijk van de corona maatregelen)

Aanwezigheid: 100% aanwezigheid

Maatwerk: De training kan op maat gemaakt worden gemaakt

Belangstelling?
Contactformulier of direct aanmelden

andere foto van jou erbij
andere foto van jou erbij