• Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg

VWS verplicht in het programma “Geweld hoort nergens thuis’, een geschoolde aandachts-functionaris voor organisaties die met de Meldcode huiselijk geweld moeten werken. De aandachtsfunctionaris functioneert als aanspreekpunt (zowel intern als extern) en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toets op naleving van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte Meldcode gekoppeld zijn. Om deze taken goed uit te voeren, worden in deze training handvatten aangereikt. In de training wordt gewerkt aan de benodigde competenties (link competentie profiel LVAK)

Wet meldcode

De verantwoordelijkheden van de organisatie zijn beschreven in de wet meldcode. Binnen de organisatie wordt de aandachtsfunctionaris aangesteld voor de implementatie van de meldcode. Taken en verantwoordelijkheden zijn belegd in deze functie. De aandachtsfunctionaris is daarbij de schakel tussen beleid en praktijk.

De aandachtsfunctionaris coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom de oudere, partner/verzorger bij een vermoeden van huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris agendeert de deskundigheid van de medewerkers met betrekking tot de meldcode, daarnaast is zij/hij zelf ook vraagbaak voor collega’s,

De aandachtsfunctionaris geeft advies over de aanpak ouderenmishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Tevens is hij/zij eerste contactpersoon voor de ketenpartners.

De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

Doelgroep:
De training is ingericht om de (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis, competenties en vaardigheden te laten vergroten op vier thema’s: zelfinzicht, de functie van aandachtsfunctionaris, adviseur/ coach en beleid. Zelfinzicht is als thema opgenomen, omdat het van belang is dat de aandachtsfunctionaris zuiver en transparant handelt. Dit vraagt dat de aandachtsfunctionaris goed zicht heeft op eigen normen en waarden, eigen eerste gedragsneigingen en eigen processen.
In de training wordt gewerkt aan de benodigde competenties (link competentieprofiel LVAK)

Programma van de training:
De training is ingericht om de (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis, competenties en vaardigheden te laten vergroten op vier thema’s: zelfinzicht, de functie van aandachtsfunctionaris, adviseur/ coach en beleid. Zelfinzicht is als thema opgenomen, omdat het van belang is dat de aandachtsfunctionaris zuiver en transparant handelt. Dit vraagt dat de aandachtsfunctionaris goed zicht heeft op eigen normen en waarden, eigen eerste gedragsneigingen en eigen processen.

Driedaags programma

 • Dag 1:
  De taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, werken met de wet meldcode huiselijk geweld , handelingsprotocol, wat is ouderenmishandeling en ontspoorde zorg, het signaleringsproces, verhelderingsvragen bij signalen, normen en waarden
 • Dag 2:
  Juridisch ader (privacy, informatie delen en documenteren), veiligheidstaxatie aan de hand van het afwegingskader, werkwijze Veilig Thuis, begeleidingsvaardigheden, zelfkennis (dilemma’s, kernkwaliteiten en kernkwadranten), situationeel begeleiden, coachen van collega’s, ondersteunen in het signaleringsproces en bespreekbaar maken van zorgen;
 • Dag 3:
  Dynamiek in de gesprekken met ouderen, o.a. weerstand en loyaliteit, gespreksvaardigheden, oefenen van gesprekken in de rol van aandachtsfunctionaris met de oudere, de verwanten, collega of manager, plan van aanpak voor de organisatie en persoonlijke ontwikkeling als aandachtsfunctionaris, handvatten om ouderenmishandeling te agenderen en actueel te houden bij de collega’s, elevator pitch

In de training wordt gewerkt vanuit het eigen protocol met het stappenplan van organisatie.
In de training wordt gewerkt vanuit twee perspectieven, vanuit het perspectief van de aandachtsfunctionaris alsook het perspectief van de medewerkers, die om advies en ondersteuning vragen.

Doelen en resultaat

Tijdens de training werken we aan de volgende doelen: 

Deelnemers aan de training:

 • hebben kennis van de verschillende aspecten van ouderenmishandeling, zoals definitie, vormen, omvang,
   oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • zijn in staat ouderenmishandeling te signaleren
 • hebben inzicht in het signaleringsproces bij zichzelf en hun collega’s
 • kunnen de functie aandachtsfunctionaris, met de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden vorm geven
 • hebben kennis van de meldcode en kunnen hiermee werken, ook met het afwegingskader (veiligheid en risico)
   met de meldnormen
 • hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelf en collega’s ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke
   emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • hebben zicht op eigen normen,waarden, dilemma’s, kwaliteiten en allergien en hoe die een rol spelen in het
  werk als aandachtsfunctionaris en in de samenwerking met collega’s en clienten
 • kunnen collega’s coachen en kunnen hun spanningen en dilemma’s omzetten naar handelen;
 •  kunnen samenwerkingsrelaties aangaan met ketenpartners;
 • hebben kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en zij consulteren en melden bij zorgelijke situaties
 • hebben kennis van juridische regel- en wetgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy, wet meldcode
 • zijn in staat in de functie van aandachtsfunctionaris gesprekken over zorgen aan te gaan met de oudere, de
  verzorgers/familie,  collega’s en/of manager binnen de instelling;
 • kunnen de oudere, de familie/verzorgers,  collega’s en manager motiveren;
 • kunnen normstellend zijn als het gaat om de veilligheid van de oudere, doen zo nodig een melding
 • kunnen het werken met de meldcode vorm geven binnen de eigen organisatie en maken een plan van aanpak
 • kennen de verantwoordelijkheden en taken van de aandachtfunctionaris en zijn in staat deze uit te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven.

Praktisch

Data: in overleg

Aantal deelnemers: max. 12

Duur van de training: 3 hele dagen

Niveau: (basiskennis ouderenmishandeling is aanwezig) HBO/HBO+

Accreditatie: Registerplein (38,5 punten) en V&VN

Locatie: zowel Incompany training als open inschrijving in Leiden; afhankelijk van de corona maatregelen kan de training online gegeven worden

Aanwezigheid: 100% aanwezigheid

Maatwerk:  De training kan op maat gemaakt worden gemaakt

De driedaagse training met bovenstaand programma is gecertificeerd bij Hobeon. Dit geeft de mogelijkheid voor deelnemers, indien gewenst, om als lid aan te sluiten bij de LVAK.

Belangstelling?
Contactformulier of direct aanmelden

andere foto van jou erbij
andere foto van jou erbij