Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling

VWS verplicht in het programma “Geweld hoort nergens thuis’, een geschoolde aandachts-functionaris voor organisaties die met de Meldcode huiselijk geweld moeten werken. De aandachtsfunctionaris functioneert als aanspreekpunt (zowel intern als extern) en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toets op naleving van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte Meldcode gekoppeld zijn. Om deze taken goed uit te voeren, worden in deze training handvatten aangereikt. In de training wordt gewerkt aan de benodigde competenties (link competentieprofiel LVAK)

Wet meldcode

De verantwoordelijkheden van de organisatie zijn beschreven in de wet meldcode. Binnen de organisatie wordt de aandachtsfunctionaris aangesteld voor de implementatie van de meldcode. Taken en verantwoordelijkheden zijn belegd in deze functie. De aandachtsfunctionaris is de schakel tussen beleid en praktijk.

De aandachtsfunctionaris coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom de oudere, partner/verzorger bij een vermoeden van huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris agendeert de deskundigheid van de medewerkers met betrekking tot de meldcode, daarnaast is zij/hij zelf ook vraagbaak voor collega’s.

De aandachtsfunctionaris geeft advies over de aanpak ouderenmishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Tevens is hij/zij eerste contactpersoon voor de ketenpartners.

De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

Programma 

Programma van de training:
De training is ingericht om de (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis, competenties en vaardigheden te laten vergroten op vier thema’s: zelfinzicht, de functie van aandachtsfunctionaris, adviseur/ coach en beleid. Zelfinzicht is als thema opgenomen, omdat het van belang is dat de aandachtsfunctionaris zuiver en transparant handelt. Dit vraagt dat de aandachtsfunctionaris goed zicht heeft op eigen normen en waarden, eigen eerste gedragsneigingen en eigen processen.

Driedaags programma

 • Dag 1:
  Taken van de aandachtsfunctionaris. de (veranderde) meldcode, participatie van het kind, kennis van kindermishandeling, signalen, signaleren, verhelderen, normen en waarden;
 • Dag 2:
  Oefenen met de meldcode, wettelijk en juridisch kader, privacy en beroepsgeheim, dossiervorming en documenteren, familierecht, verwijsindex, gespreks- en begeleidingsvaardigheden, oefenen van gesprekken mmv acteur (vanuit het takenpakket van de aandachtsfunctionaris kunnen dit gesprekken zijn met het management, met de ouders van de kinderen of de collega’s);
 • Dag 3:
  Werkwijze Veilig Thuis, risico- en veiligheidstaxatie, plan van aanpak voor de organisatie en persoonlijke ontwikkeling als aandachtsfunctionaris, handvatten om kindermishandeling te agenderen en actueel te houden bij de collega’s.
  Het maken van een plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de training.

In de training wordt gewerkt vanuit het protocol met het stappenplan van organisatie van de deelnemer.
In de training wordt gewerkt vanuit twee perspectieven, vanuit het perspectief van de aandachtsfunctionaris alsook het perspectief van de medewerkers, die om advies en ondersteuning vragen.

Doelen en resultaat

 • hebben kennis van de verschillende aspecten van kindermishandeling, zoals definitie, vormen, omvang,
   oorzaken, gevolgen en risicofactoren;
 • zijn in staat kindermishandeling te signaleren
 • hebben inzicht in het signaleringsproces bij zichzelf en hun collega’s
 • kunnen de functie aandachtsfunctionaris, met de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden vorm geven
 • hebben kennis van de meldcode en kunnen hiermee werken, ook met het afwegingskader (veiligheid en risico)
   met de meldnormen
 • hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelf en collega’s ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke
   emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • hebben zicht op eigen normen,waarden, dilemma’s, kwaliteiten en allergien en hoe die een rol spelen in het
  werk als aandachtsfunctionaris en in de samenwerking met collega’s en clienten
 • kunnen collega’s coachen en kunnen hun spanningen en dilemma’s omzetten naar handelen;
 •  kunnen samenwerkingsrelaties aangaan met ketenpartners;
 • hebben kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en zij consulteren en melden bij zorgelijke situaties
 • hebben kennis van juridische regel- en wetgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy, wet meldcode
 • zijn in staat in de functie van aandachtsfunctionaris gesprekken over zorgen aan te gaan met de ouders/verzorgers, kinderen, collega’s, samenwerkingspartners en/of manager binnen de instelling;
 • kunnen motiverende gespreksvoerng inzetten;
 • kunnen normstellend zijn als het gaat om de veilligheid van het kind/de jongere, doen zo nodig een melding
 • kunnen het werken met de meldcode vorm geven binnen de eigen organisatie en maken een plan van aanpak
 • kennen de verantwoordelijkheden en taken van de aandachtfunctionaris en zijn in staat deze uit te dragen, uit te voeren en verder vorm te geven.

Praktisch

Data: in overleg

Aantal deelnemers: max. 12

Niveau: basiskennis kindermishandeling aanwezig; HBO/HBO+

Duur van de training: 3 hele dagen

Accreditatie: SKJ/Registerplein/V&VN

Locatie: Incompany training; afhankelijk van de corona maatregelen kan de training op maat gemaakt worden

Aanwezigheid: 100% aanwezigheid

Maatwerk:  De training kan op maat gemaakt worden gemaakt

Belangstelling?
Contactformulier of direct aanmelden

andere foto van jou erbij
andere foto van jou erbij